Mondatok és verstöredékek - Grétsy László: A mi nyelvünk c. könyvéből 


Mert nem kétséges az, hogy amely nemzet mindent idegen nyelveken keresztül kölcsönöz, végtelenül szerencsétlen és mindenkinél nyomorultabb. Evvel szemben: „Boldogok azok a népek, amelyeknek mindez a saját kertjében terem”.
- Apáczai Csere János (22)

...a félmúlt kiveszése… az irodalom bűne… A félmúltat mi írók öltük meg; az én generációm még segített ebben a gyilkosságban.
- Babits Mihály (34)

Mi a nyelvet összezagyválja és keveri, idegenszerűvel és rokontalannal vegyíti, s annak tiszta folyamatát és derültségét bármi módon zavarja, mindannak szinte befolyása van a nép megzavarására és önmagábóli fejlődése gátlására.
- Bajza József  (35)

…Egy nyelvhez ugyanúgy odatartozik a szavak zenéje, a hangok pengése, mint a szavak értelme. Egy nyelvhez odatartoznak a táj jegyei is, a tájszólás ízei, mint ahogy egyazon szőlőfajta venyigéi más aromát gyöngyöznek ki magukból a dombhátakon, mint a homokon.”
- Beke György (56)

Mi a magyar most? – Rút sybaríta váz.
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
  S hazája feldult védfalából
    Rak palotát heverőhelyének;

Elődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,
 A nemzet őrlelkét tapodja,
    Gyermeki báb puha szíve tárgya.
- Berzsenyi Dániel (68)

Olyan szánakozásra s egyszersmind köpedelemre való csekélységgel kicsinyítik némelyek magokat, hogy magyarul nem lehet, mondják .... Olybá venném, ha mondanád egy nagy hegynek, mely aranykővel tele volna, hogy semmit nem ér, mivel nincs bánya s bányász benne. Mit tehet arról a drága hegy, ha kincseit belőle nem szedik; mit tehet róla a magyar nyelv is...
- Bessenyei György (69)

…egyre többen vannak, akik csak szavait, fordulatait tanulják meg kötelességszerűen, de hajlamaik más nyelv, más műveltség bűvöletébe vonják őket.
...Ezt az egyveleg álmagyar, hivatalos használatra magyar nyelvet nem lehet s nem is érdemes tisztogatni, ha azoknak lelkét, akik ezt beszélik, nem tudjuk a magyar szellem tiszta tűzkörébe vonni.
- Bóka László (77)

Ha az ember fülében működő egyensúlyérzék valamilyen oknál fogva megromlik, az ember tántorogni kezd s elesik; ha nyelvi érzéke satnyul el, akkor gondolatai kezdenek el bicegni, sántítani, botladozni, s végül hasra vágódnak. 
- Déry Tibor (114)

... tanár-kigunyolta diák, szerzsán-legyalázta baka,
összeszidott panaszos, hivatalnokok-unta mamácska
nyelve...
- Illyés Gyula (208)

…a síkság, a ligetek, a gyümölcsösök, a szelíd kertek és a hófehér népviseletben járó, gyönyörűen beszélő nép énreám szinte varázslatos erővel ható világa….véglegesen és mindörökre a Dráva-szél népe tanított meg anyanyelvemre, azóta tudok magyarul…
                Csodálatos nyelv volt az, ma már nincs meg többé és nem is lesz. A hírlapírás, később a rádió, azután a politikai hazugságokkal megmérgezett jövő-menő-futó emberek tönkretették, széttaposták, kibelezték, értelmét kivették és elvesztegették, és amikor az a nép a lelkét veszítette el a liberális-kisbirtokos-szabadversenyes korszakban, ugyanakkor veszítette el a nyelvét is. Ez természetes. 
- Kodolányi János (267)

Semmiféle festészetben nincs oly gazdag kolorit, mint a magyar nyelv zenéjében.
-  Lisznyai Damó Kálmán (301)

Hazám, Arany hazája, ez a hangod?...
Teli tüdővel árul és tagad
Mindent, mi örökségbe rámaradt.
- Márai Sándor (311)

Egy nép nyelvének karaktere nem anyagában van, hanem szerkezetében. Ez ma már közhely, de olyan közhely, amelyet nem lehet eleget ismételni.
- Mészöly Dezső (323)

…Árt az olyan ember is a nyelvnek, aki csak a szabályokhoz igazodik, aki megszállottan görcsöt görccsel tetéz, nem látva a legfőbb törvényt: a természetességet. 
...Mondatszerkezeti romlás fenyegeti nyelvünket.
- Nagy László (338)

...az ezeréves szavak, ahogy a sötétségből, oklevelek latin masszájából elő-előbukkannak, oly fényesek és ragyogóak, mint a csillagok. Minél jobban visszamegyek, annál megdöbbentőbb a szavak égő fénye és a vonzatok tavaszi igazsága.
- Nádasdy Ádám (336)

Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek,
Ezen az én szívem de nagyon kesereg.
- népdal

Nyelvünk múltjának, régi ízeinek ismerete nélkül védtelenek vagyunk a nyelvrontással szemben, ízlésünk, ítéletünk a rosszul alapozott, ingatag házra emlékeztet.
- Nyerges András (350)

A nyelv természetében benne rejlik, hogy félreismerhetetlenül a saját világán, a saját törvényein belül hajt csak új, életképes rügyeket.
- Ordódy Katalin (352)

Ha kegyelmed mostan sírból föltámadna,
S ilyen magyarságot könyvekből olvasna:
Élni, jól tudom, hogy nemigen kivánna... 
- Petőfi Sándor (368)

Sínlődik a nyelv terhes rabbilincsen.
- Petőfi Sándor (368)

...mindig természetes hangsúllyal, szép kiejtéssel beszéltek. Ma is szinte fizikai fájdalmat érzek, amikor naponta olvasom, hallom: miként nyűvik, hogy a zárt ë lassan kivész a beszélt nyelvből. Zavar és elszomorít, hogy egyre többen szégyenlik és igyekeznek elhagyni szűkebb hazájuk tájszólását.
- Pécsi Gabriella (364)

              
Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenedést szolgálja – előbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, s ha tovább él is, ez az élet aligha lesz több rákos burjánzásnál.
                A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökeres, s az így támadt betegséget nem gyógyítja semmiféle tudós kezelés, nyelvészkedő gond, szerkezeti elemzés.
                ...
                A nyelv elsőrendűen nem a nyelvészet, még csak nem is a költészet, hanem az ember megszentelődésének, a szeretet teljességének és kiteljesítésének a gondja.
                A többi csak irodalom, és csak filológia.
- Pilinszky János (371)

…ma nálunk a szó elválik a dolgoktól s lebeg vala a vizek felett. Így dögöl. Olyan, mint a játékpisztoly. Anyánkra ráfogható.
- Ratkó József (383)

    
Az anyanyelv: a nemzet érzékszerve és memóriarendszere... Kétféle ember rontja. Az idegen és a tisztátalan. A tisztátalanok vannak többen. Ezek, mert gondolataik, eszméik zavarosak... ha szerephez jutnak a közéletben, kényükre-kedvükre ronthatják anyanyelvünket.
- Ratkó József (381)

… királyi nyelvhez koldusdadogás!
- Reményik Sándor (384)

Mennyi szín van ezekben a szavakban a feketétől az égővörösig és a mindent megérintő világosságig. De nem csupán beteljesít és gyönyörködtet a nyelv, hanem szabaddá is tesz.
- Sánta Ferenc (391)

Meg nem foghatom ugyanis, hogy lehet az, hogy számba se veszik a sajátjukat, ha mindjárt kincsek is azok, míg más nemzetekét tetszéssel és kedvezéssel fogadják, ha az jelentéktelen is.
- Sylvester János (406)

milyen egyen-világ ez ami itt
azzal kérkedik vár ránk Európa
mire való ha van még bármi hit
úgy vetnek ránk hámot akár a lóra

s rohanunk mert a múlt felejthető
csillagokig száll tüzünk fehér füstje
ég házunk-hazánk fölött a tető
ki cserél minket el harminc ezüstre
- Takács Tibor (435)

....

Rossz anyagot kaptam, rossz anyagot.
Ajkam, fülem rosszul tanulta meg
A magyar nyelvet, anyanyelvemet.
Torz fordulatok, kitekert szavak,
Rossz hangsúlyok, lipótvárosiak.
E némettel kevert, textilesek
És tőzsdések körében ellesett
Nyelven akartam dalba kezdeni?
A dac és szégyenkezés évei –
Ez volt az ifjúság.
- Vas István (456)